ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató célja:

A  Fehér Zsuzsanna egyéni vállalkozó (továbbiakban mint Adatkezelő) elkötelezett mindazon magán személyek adatainak a védelme iránt, akik felkeresik  weboldalát,  az online felület használata során, az oldalon keresztül elküldik részére személyes adataikat a coaching szolgáltatás igénybe vételéhez.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Adatkezelési tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek:
– személyes adatai védelméről
– illetve az ezekre vonatkozó jogairól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: Etlné Fehér Zsuzsanna e.v.
Székhely: 9081, Győrújbarát, Petőfi u. 96
Adószám: 68262938-1-28
Weboldal megnevezése, címe:

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Etlné Fehér Zsuzsanna e.v.
Székhely: 9081, Győrújbarát, Petőfi u. 96.
Levelezési cím: 9081, Győrújbarát, Petőfi u. 96.
E-mail: fzs@colourcoaching.hu
Telefon +36/302398534

Fogalommeghatározások

a GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Személyes adatok kezelése és kezelésének célja

Adatkezelő a partnerek és ügyfelek önkéntes hozzájárulásával az alábbi adatkezelést végzi:
– Információnyújtás a szolgáltatásról
– Blogbejegyzések, tájékoztatók, ismertetők nyilvánosságra hozatala
– Kapcsolatfelvétel. ahol az érdeklődő nevét, emailcímét, telefonszámát tudja elküldeni Adatkezelő számára

A személyes adatok kezelése mindezen felsorolt célok érdekében történik. A partnerek illetve magánszemélyek akik a szolgáltatás iránt érdeklődnek, igénybe veszik mindezt önkéntesen, határozott és félreérthetetlen módon teszik.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

  • Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi;
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik;
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, releváns és csak a szükséges mértékű;
  • A személyes adatok az adatkezelő aktuális információi alapján a lehetőség szerint pontosak és naprakészek;
  • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítása csak szükséges ideig legyen elérhető. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik;
  • A személyes adatok kezelése a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával történik, biztosítva így a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítésével illetve a károsodásával szembeni védelmet;

Harmadik fél részére adatot nem osztunk meg!

Érintettek minden esetben általánosan és/vagy konkrét ügyekben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, törlését, zárolását a jelen tájékoztatóban megfogalmazott és jogszabályokban előírtak figyelembevételével.

Ezeket a megadott elérhetőségeink bármelyikére eljuttatott kérelem formájában tehetik meg, amelyre a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk.

Partnereink is tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges -, kivéve kötelező adatkezelés eseteit -, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozást ebben az esetben is kérelem formájában tehetik meg, melyeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Lehetőségük van jogérvényesítésre külső szervek útján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál( www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530  Budapest, Pf.: 5.; tel.: +36 (1) 391-1400)- itt tudnak eljárást kezdeményezni.
Ez utóbbi esetben a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék illetékességét is választhatják.